Hotline +420 840 111 330
Košík je prázdný
Menu Košík

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky
(pdf 358 kB)

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost K&K design, s.r.o. se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále též jen „VOP“) označuje za „prodávajícího“, a smluvní partner se pro účely těchto VOP označuje jako „kupující“. Pro účely těchto VOP a související smlouvy se označení „prodávající“, „kupující“, „kupní smlouva“ nebo „smlouva“ používá také v případě, že je uzavírána např. smlouva o dílo či jiná obdobná smlouva, ve kterých společnost K&K design, s.r.o. vystupuje jako prodávající, zhotovitel nebo jinak označené postavení subjektu poskytujícího věcné nebo charakteristické plnění, přičemž ustanovení těchto VOP se na takový vztah použijí přiměřeně.
 2. Dodávky zboží, služby, nabídky a jiná právně-obchodní jednání se uskutečňují výlučně na základě těchto VOP, není-li výslovně písemně sjednáno jinak, a tudíž tyto VOP platí i pro všechny budoucí obchodní vztahy, a to i v případě, že nejsou znovu výslovně dohodnuty.
 3. Pro případ, že kupní smlouva není uzavřena v písemné formě, považují se za součást ústní formou uzavřené kupní smlouvy také tyto VOP.
 4. Nejpozději platí tyto VOP za přijaté při potvrzení objednávky prodávajícím (vzniku smlouvy) nebo při dodání plnění (zboží či služeb).
 5. Odchylky od VOP jsou platné jen tehdy, pokud byly prodávajícím písemně potvrzeny.
 6. Tyto VOP se vztahují také na dodávky plnění maloobchodním způsobem - fyzickým osobám – nepodnikajícím subjektům, přičemž v tomto případě se tyto VOP použijí obdobně.

II. Nabídky, objednávky, smlouvy

 1. Nabídky prodávajícího, včetně údajů k rozměrům, výkresům, obrázkům, popisům a jiným výkonovým parametrům jsou nezávazné, ledaže bylo výslovně písemně dohodnuto jinak.
 2. Za objednávku je prodávající oprávněn považovat jakkoliv projevenou vůli kupujícího, tedy zejména písemně, e-mailem či faxem, ale také ústně.3. Prodávající preferuje zasílání objednávek na objednávkových formulářích firmy K&K design, s.r.o. Z objednávky musí být zřejmé vymezení druhu požadovaného plnění, jeho množství a termín jeho dodání.
 3. Pokud kupující neuvede v objednávce své číslo registrace k dani z přidané hodnoty, bude zboží dodáno s fakturou a fakturovaná částka bude včetně daně z přidané hodnoty.
 4. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile prodávající akceptuje objednávku. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou také v případě, že dojde k poskytnutí věcného plnění.

III. Ceny

 1. Pro ceny zboží a služeb platí ceny z aktuálního ceníku prodávajícího, není-li výslovně sjednáno jinak.
 2. Prodávající je jednostranně oprávněn změnit kupní cenu, a to v případě změny ceníkové ceny objednaného zboží či služby ke dni dodání zboží oproti ceně, za které bylo zboží objednáno. V případě, že jednostranné zvýšení přesáhne 10 % z původně sjednané ceny, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
 3. Ceny jsou uvedeny bez montáže, bez daně z přidané hodnoty (DPH), která se počítá podle sazby pro DPH platné v den dodávky, pokud není stanoveno jinak. Doprava vozidly prodávajícího a přepravní služby (DPD, aj.) není zahrnuta v ceníkové ceně, není-li sjednáno jinak. Rozhodným dnem pro platnost aktuální ceníkové ceny je den potvrzení objednávky.

IV. Platební podmínky

 1. Kupní cenu uhradí kupující, není-li sjednáno jinak, následovně:
  • a) U nových zákazníků nebo u zákazníků u nichž má prodávající pohledávky po splatnosti, v hotovosti při předání a převzetí zboží.
  • b) Zálohovou fakturou.
  • c) Fakturou, která má náležitosti daňového dokladu.
 2. Prodávající je oprávněn vyžadovat v odůvodněných případech zajištění svých pohledávek vůči kupujícímu formou obvyklou pro obchodní styk, zejména bankovní zárukou, popřípadě provedení platby skrze dokumentární akreditiv, přičemž takový požadavek bude uveden vždy v písemně uzavřené smlouvě nebo potvrzení objednávky. V případě neakceptace tohoto požadavku ze strany kupujícího nedojde k uzavření kupní smlouvy.
 3. Splatnost faktur činí, není-li sjednáno jinak, 7 dnů od data vystavení faktury.
 4. Úhrada se považuje za provedenou připsáním příslušné částky na účet prodávajícího nebo zaplacením v hotovosti. Kupující tak nese veškeré náklady na provedení platby, a je povinen platbu provést s takovým časovým předstihem, aby byla dodržena splatnost faktury.
 5. V případě prodlení na straně kupujícího (zejména se zaplacením kupní ceny) je prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, nebo pozastavit plnění, případně od smlouvy odstoupit.

  V. Dodací podmínky, balení, přechod rizika

  1. Dodávky výrobků či služeb v České republice se, není-li sjednáno jinak, realizují vozidly prodávajícího podle rozvozových plánů a tras, příp. veřejnou přepravní službou (DPD, TOP TRANS aj.).
  2. V případě, že dodávku zboží zajišťuje prodávající, plní faktura i funkci dodacího listu. Převzetí zboží je kupující povinen na faktuře nebo dodacím dokladu potvrdit.
  3. V případě realizace dodávky veřejnou přepravní službou je dodávka prodávajícího splněna předáním zboží tomuto dopravci.
  4. Dodací termíny v případě dodání vozidly prodávajícího v rámci tzv. rozvozového plánu, jsou určeny, rozvozovým plánem prodávajícího. Na dodací lhůty se vztahuje tolerance dodání +/-7 dní, není-li smluvními stranami domluvena jiná odchylka. Termín dodání se vždy stanoví ve prospěch prodávajícího, tj. kupující je povinen akceptovat i plnění před termínem dodání.
  5. V případě rozvozu zboží vozidly prodávajícího nese prodávající i riziko zasílání zboží. V ostatních případech nese riziko kupující. Zjevné vady a škody, vzniklé při přepravě, je nutné k zachování nároků kupujícího při převzetí zboží neprodleně zaznamenat písemně na dodací nebo nákladní listy a skryté škody nahlásit prodávajícímu písemně nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží.
  6. V případě, že kupující požaduje dodání zboží mimo pravidelný rozvoz vozidly prodávajícího, účtuje prodávající cenu za přepravné dle aktuálního ceníku přepravného.
  7. Způsob balení zboží odpovídá charakteru zboží a vzdálenosti místa dodání. Standardním balicím materiálem je PVC folie, vak, sáček, vlnitá lepenka. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu způsobu balení.
  8. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží či služby provést jejich prohlídku, kdy nejpozději při provedení prohlídky je oprávněn reklamovat zjevné vady výrobku či služby. V případě nereklamování zjevných vad bezprostředně po vykonání prohlídky v termínu uvedeném v předchozí větě, právo z vad reklamovaných v rozporu s tímto ustanovením VOP zaniká.
  9. Likvidace došlého obalového materiálu je povinností kupujícího.

  VI. Ujednání při užití doložek INCOTERMS 2010

  1. Pokud je zboží dodáváno s použitím dodací doložky FCA společnost K&K design, s.r.o. INCOTERMS 2010, a při vykládce z dopravního prostředku nebo i po vykládce dopravního prostředku jsou zjištěny vady vzniklé při přepravě zboží (zejména vady spojené s porušením balení, vady vzniklé jako důsledek nesprávné manipulace s dodaným zbožím při jeho přepravě, vady vzniklé jako důsledek poškození dopravního prostředku, vady spojené se zatečením vody na přepravované zboží apod.), tyto vady lze reklamovat jen u dopravce v souladu s jeho přepravními podmínkami. Prodávající za vady vzniklé při přepravě zboží neodpovídá, neboť není v postavení přepravce.
  2. Pokud jsou vady vzniklé při přepravě zjištěny při přejímce zboží a zboží bylo dodáno s dodací doložkou DAP rampa kupujícího INCOTERMS 2010, za tyto vady odpovídá kupujícímu prodávající, který je v postavení přepravce. Stejnopis reklamace kupující zašle prodávajícímu, a to do 2 dnů od okamžiku, kdy vada byla kupujícím zjištěna, nebo měla být zjištěna.
  3. Zboží je dodáváno:
   • a) S použitím doložky DAP rampa kupujícího INCOTERMS 2010 a zajištěním přepravy dodávaného zboží veřejnými dopravci nebo zasílateli ve smluvním vztahu k prodávajícímu.
   • b) S použitím doložky DAP rampa kupujícího INCOTERMS 2010 při použití vlastních dopravních prostředků prodávajícího dle rozvozových plánů prodávajícího.
   • c) S použitím doložky FCA K&K design, s.r.o. INCOTERMS 2010, přičemž kupující je povinen v souladu s ustanovením B/7 „Struktury dodací podmínky INCOTERMS 2010“ písemně vyrozumět prodávajícího o přesné době přistavení dopravního prostředku, druhu dopravního prostředku, dopravci a řidiči dopravního prostředku. Kupující je povinen zajistit správné vyplnění přepravních listin, zejména nákladního listu CMR. Kupující je povinen zajistit a zaslat firmě K&K design, s.r.o. doklad, ze kterého plyne, že dodávané zboží bylo skutečně dopraveno do jiného členského státu EU nebo do států mimo EU. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost kupujícího k náhradě dodatečně přiznané nebo vyměřené daně z přidané hodnoty firmě K&K design, s.r.o.
   • Místo plnění, místo přechodu nákladů a rizik při dodání zboží přecházejí na místě stanoveném pro konkrétní použitou doložku INCOTERMS 2010. Nároky z rizik – ztráty nebo poškození zboží při jeho dopravě se řídí A/5 – B/5 „Struktury dodacích podmínek INCOTERMS 2010“.

  VII. Neodebrání zboží

  1. V případě, že kupující neodebere dodávku ve sjednaném termínu, je povinen nahradit prodávajícímu veškeré prokazatelné náklady, které prodávajícímu v souvislosti s takovým prodlením kupujícího vznikly.
  2. V případě prodlení kupujícího delšího než 10 dní s odebráním, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat úhradu nákladů dle bodu VII odst. 1.
  3. Vzniklé náklady či škody je kupující povinen prodávajícímu uhradit, a to do 3 dnů od výzvy prodávajícího. Za náklady spojené s prodlením kupujícího s odebráním zboží se považují zejména výrobní náklady, přepravní náklady, náklady na skladování, náklady na další prodej a jiné.

  VIII. Vady a záruka za jakost

  1. Zboží je dodáváno ve sjednané kvalitě „GOOD“, tj. ve zcela standardní kvalitě, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
  2. Pro řešení vad a záruky za jakost obecně platí ustanovení obchodního zákoníku (§ 422 a násl.). Vyskytne-li se u zboží či služby dodané prodávajícím vada, má kupující právo vadu u prodávajícího reklamovat.
  3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží či služba v okamžiku převzetí kupujícím, stejně tak odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou manipulací, příp. bylo-li zboží použito v rozporu s návodem k použití (dostupný na www.kkdesign.cz ), nebo bylo poškozeno kupujícím nebo třetími osobami.
  4. V obchodě obvyklé a technicky neodvratitelné odchylky týkající se barvy, váhy, provedení nebo designu nemohou být reklamovány.
  5. Zjevné vady a vady zjistitelné při prohlídce zboží či služby je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí, jinak právo kupujícího z vad zaniká. V případě převzetí zboží od dopravce musí být vady zapsány v dodacím listu a potvrzeny dopravcem, jinak právo kupujícího z vad zaniká. Skryté vady je nutné reklamovat neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 7 dnů od jejich zjištění. Uplynou-li výše uvedené lhůty, zaniká odpovědnost prodávajícího za vady.
  6. Není-li prodávajícím výslovně písemně poskytnuta záruční doba delší, činí záruční doba 24 měsíců.
  7. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží či služby kupujícím (tj. smluvním partnerem, nikoli koncovým zákazníkem).
  8. U oprávněných reklamací prodávající podle vlastní volby zboží či službu vymění nebo závadu odstraní. V případě odstranění vady je prodávající povinen nést všechny náklady potřebné k odstranění vady, tzn. náklady na přepravu, práci a materiál, pokud se tyto nezvýší tím, že zboží je na jiném místě než na místě plnění. Není-li prodávající schopen vadu odstranit nebo poskytnout náhradní dodávku, tak je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat snížení ceny.
  9. Nároky kupujícího nad rámec výše uvedeného, zvláště nároky na náhradu škody včetně ušlého zisku nebo jiných majetkových škod kupujícího, jsou vyloučeny. Reklamace musí mít vždy písemnou formu. V reklamaci je nutno uvést datum dodání zboží či služby, číslo příslušné faktury, druh zboží či služby, reklamované množství, popis vady a jak se projevuje a uvedení požadavku kupujícího. Při neuvedení všech požadovaných údajů se o dobu nežli budou doplněny, prodlužuje doba pro vyřízení reklamace.
  10. Není-li sjednáno jinak, tak lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace může být prodávajícím v odůvodněných případech prodloužena.
  11. V případě, že kupující je v prodlení s úhradou ceny, není prodávající povinen zahájit reklamační řízení a doba pro vyřízení reklamace počne běžet až od data úhrady ceny za celou dodávku.
  12. Prodávající si vyhrazuje právo posoudit vadu na místě instalace, v případě, že mu nebude toto posouzení umožněno, je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout.
  13. Jestliže je reklamace prodávajícím vyřízena formou výměny vadného zboží za zboží bezvadné, neběží na nové zboží nová záruční doba. Je-li kupujícímu reklamace vyřízena výměnou zboží za bezvadné, nezapočítává se do běhu záruční doby čas, který uplyne od uplatnění reklamace do okamžiku, kdy je kupující povinen si zboží převzít. Je-li kupujícímu reklamace vyřízena formou opravy zboží či služby, nezapočítává se do běhu záruční doby čas, který plyne od uplatnění reklamace do okamžiku, kdy je kupující povinen převzít opravené plnění.
  14. V případě, že je reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za bezvadné, je kupující povinen vadné zboží prodávajícímu vrátit k posouzení oprávněnosti reklamace, a to nejpozději do 1 týdne. V opačném případě bude kupujícímu toto zboží vyfakturováno.
  15. Prodávající má právo požadovat popis reklamovaných vad formou znaleckého posudku zpracovaného soudním znalcem nebo znaleckou firmou nebo dodáním vzorku vadného zboží. Pokud bude reklamace uznána, znalečné prodávající kupujícímu uhradí.
  16. V případě zjištění vad je kupující povinen kupní cenu zaplatit. Případné nároky z vad budou řešeny dodatečně.
  17. Podrobnosti reklamačního řízení jsou stanoveny v „Reklamačním řádu“ prodávajícího, který je zveřejněn na webových stránkách prodávajícího (www.kkdeisgn.cz) nebo jej lze v písemné podobě na základě písemného požadavku zaslat pro účely reklamačního řízení kupujícímu.

  IX. Ostatní ujednání

  1. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího na úhradu ceny plnění provést zápočet jakékoliv jeho případné pohledávky.
  2. Vlastnické právo k dodávanému zboží, přechází na kupujícího zaplacením celé sjednané kupní ceny a jejího příslušenství kupujícím. Kupující je povinen vždy zajistit naplnění výše uvedeného ustanovení, tj. výhrady vlastnického práva prodávajícího, a to ve vztahu ke všem územím, na nichž se zboží bude vyskytovat. Kupující je tedy zejména povinen v případě, že je toto vyžadováno zapsat výhradu vlastnického práva do veřejných registrů, uzavřít výhradu vlastnického práva formalizovaným způsobem, a to případně i za účasti notáře, popřípadě učinit jiné kroky vyžadované právem místa polohy zboží.
  3. V případě pohledávek v zahraniční měně prodávající je oprávněn použít pro placení dodávek „doložku na pevný kurz“, kdy rozhodujícím kurzem je kurz České národní banky ve vztahu k měně placení v den vzniku kupní smlouvy. Zajištěnou měnou je CZK, v případě neexistence volné směnitelnosti je zajišťovací měnou EUR, USD, JPY, CHF, a to dle pořadí uvedeného výše.
  4. Kupující tímto dává prodávajícímu podle ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., ve znění novel, souhlas k zasílání obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující si je plně vědom toho, že tento souhlas je oprávněn kdykoliv v budoucnu odvolat, a to jak pro přijetí jednotlivé zprávy, tak pro přijímání obchodních sdělení prodávajícího obecně.
  5. V případě, že kupujícím je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámcisamostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“), tak ustanovení těchto VOP musí být vykládány tak, aby mu nesnížila právní ochranu poskytovanou mu kogentními ustanoveními právního řádu, který by v případě neexistence čl. X. těchto VOP byl rozhodný. V případě uzavření kupní smlouvy dálkovým způsobem nebo v místě, které obvykle neslouží k podnikání prodávajícího, s výjimkou výslovného pozvání prodávajícího si kupujícím, je spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit do 30 dní od jejího uzavření, respektive do 14 dní od jejího uzavření, pokud již došlo k plnění ze strany prodávajícího.

  X. Řešení sporů

  1. Není-li v písemně uzavřené smlouvě se smluvním partnerem s bydlištěm, sídlem nebo usazeným v zahraničí stanoveno jinak, právem rozhodným pro právní poměry smluvního vztahu vzniklého za použití těchto VOP je právo České republiky, a to zejména zákon č. 513/1991 Sb. ve znění platném v době vzniku smlouvy. Na závazky smluvních stran z této smlouvy se nepoužije Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
  2. Není-li ve smlouvě se smluvním partnerem se sídlem, bydlištěm nebo usazeným v zahraničí stanoveno jinak, tak pro spor ze smluvního vztahu vzniklého použitím těchto VOP platí presumpce dohody o tom, že soudem příslušným pro spor je soud České republiky, jehož místní příslušnost bude stanovena podle místa sídla prodávajícího.

  XI. Závěrečná ustanovení

  1. Případná neplatnost některého z ustanovení těchto VOP, ať už způsobená rozporem s právními předpisy, následnou změnou právních předpisů, chybou v psaní či počítání či z jakýchkoliv jiných důvodů, nezakládá neplatnost všech ustanovení těchto VOP, ale pouze neplatnost takto postiženého ustanovení VOP. Pro případ neplatnosti některého z ustanovení VOP se kupující i prodávající zavazují postižené ustanovení nahradit ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a účelu neplatného ustanovení.
  2. Ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Záležitosti neupravené kupní smlouvou či těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) v platném znění.